Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 35-40
« Go Back
Evaluation of proximal femoral nail-antirotation and cemented, bipolar hemiarthroplasty with calcar replacement in treatment of intertrochanteric femoral fractures in terms of mortality and morbidity ratios
Intertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde proksimal femoral çivi-antirotasyonun ve çimentolu kalkar destekli bipolar hemiartroplastinin mortalite ve morbidite oranları açısından değerlendirilmesi

Erdinç Esen, Hakan Dur, M. Baybars Ataoğlu, Tacettin Ayanoğlu, Sacit Turanlı
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Objectives: This study aims to assess the mortality and morbidity rates of patients with intertrochanteric femoral fractures who were performed proximal femoral nail-antirotation (PFNA) or cemented, bipolar hemiarthroplasty with calcar replacement.
Patients and methods: A total of 127 patients (42 males, 85 females; mean age 79.2 years; range 55 to 98 years) who were treated due to proximal femoral fracture between January 2008 and January 2011 were compared retrospectively in terms of intraoperative mortality, total mortality, and monthly distribution of mortality rates. Of these 127 patients, 92 (28 males, 64 females; mean age 80.24 years; range 55 to 94 years) who were alive, who achieved at least a 12-month follow-up, and could walk and fulfil daily activities in preoperative period were included in the study. Patients were divided into two groups as PFNA group (n=34) and cemented, bipolar hemiarthroplasty with calcar replacement group (hemiarthroplasty group; n=58). Both groups were compared in terms of duration of operation, requirement for intraoperative blood transfusion, duration of hospital stay, functional outcomes, quality of life, complication and revision rates, and costs of operation.
Results: Patients in both groups had the same type of fracture. Bone mineral densitometry results and the type and risk of anesthesia of both groups were similar. No significant difference was detected between two groups in terms of intraoperative mortality, total mortality, and monthly distribution of mortality rates (p>0.05). Mean durations of operation were 54.85 minutes (range 40-110 minutes) and 74.66 minutes (range 55-120 minutes) in the PFNA and hemiarthroplasty groups, respectively. Mean durations of hospital stay were 5.91 days (range 5-12 days) and 9.41 days (range 6-16 days) in the PFNA and hemiarthroplasty groups, respectively. In the PFNA group, durations of operation and hospital stay were shorter and functional results were superior (p<0.05). Requirement for blood transfusion was lower in the PFNA group.
Conclusion: Both PFNA and cemented, bipolar hemiarthroplasty with calcar replacement are good techniques in treatment of intertrochanteric femoral fractures. Internal fixation may be more appropriate for elderly patients due to shorter duration of operation and lower risk of reoperation.

Key words: Hemiarthroplasty; h ip f racture; i ntertrochanteric f emur f racture; proximal femoral nail-antirotation.

Amaç: Bu çalışmada proksimal femoral çivi-antirotasyon (PFNA) veya çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti uygulanan intertrokanterik femur kırıklı hastaların mortalite ve morbidite oranları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Proksimal femur kırığı nedeniyle Ocak 2008 - Ocak 2011 tarihleri arasında tedavi gören 127 hasta (42 erkek, 85 kadın; ort. yaş 79.2 yıl; dağılım 55-98 yıl) ameliyat sırasında mortalite, toplam mortalite ve mortalite oranlarının aylara göre dağılımı açısından retrospektif olarak karşılaştırıldı. Bu 127 hastadan yaşayan, en az 12 aylık takibe ulaşan, ameliyat öncesi dönemde yürüyebilen ve günlük aktivitelerini yerine getirebilen 92 hasta (28 erkek, 64 kadın; ort. yaş 80.24 yıl; dağılım 55-94 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar PFNA grubu (n=34) ve çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti grubu (hemiartroplasti grubu; n=58) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grup ameliyat süresi, ameliyat sırasında kan transfüzyonu ihtiyacı, hastanede yatış süresi, fonksiyonel sonuçlar, yaşam kalitesi, komplikasyon ve revizyon oranları ve ameliyat maliyetleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalarda aynı kırık tipi vardı. İki grubun kemik mineral yoğunluğu sonuçları, anestezi tipi ve riski benzerdi. İki grup arasında ameliyat sırasında mortalite, toplam mortalite ve mortalite oranlarının aylara göre dağılımı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Ortalama ameliyat süresi PFNA ve hemiartroplasti gruplarında sırasıyla 54.84 dakika (dağılım 40-110 dakika) ve 74.66 dakika (dağılım 55-120 dakika) idi. Ortalama hastanede yatış süresi PFNA ve hemiartroplasti gruplarında sırasıyla 5.91 gün (dağılım 5-12 gün) ve 9.41 gün (dağılım 6-16 gün) idi. Proksimal femoral çivi-antirotasyon grubunda ameliyat süresi ve hastanede yatış süresi daha kısa; fonksiyonel sonuçlar daha iyi idi (p<0.05). Kan transfüzyonu ihtiyacı PFNA grubunda daha az idi.
Sonuç: İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde hem PFNA hem çimentolu, kalkar destekli, bipolar hemiartroplasti iyi tekniklerdir. Yaşlı hastalarda ameliyat süresinin daha kısa ve tekrar ameliyat riskinin düşük olması nedeniyle internal tespit daha uygun olabilir.

Anahtar kelimeler: Hemiartroplasti; kalça kırığı; intertrokanterik femur kırığı; proksimal femoral çivi-antirotasyon.

Esen E, Dur H, Ataoğlu M B, Ayanoğlu T, Turanlı S. Evaluation of proximal femoral nail-antirotation and cemented, bipolar hemiarthroplasty with calcar replacement in treatment of intertrochanteric femoral fractures in terms of mortality and morbidity ratios. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):35-40