Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 25-29
« Go Back
Other benefits of intra-articular injection of tranexamic acid in primary total knee arthroplasty apart from reducing blood transfusion rates
Eklem içi tranekzamik asit enjeksiyonunun primer total diz artoplastisinde kan transfüzyonu oranlarını azaltmasından başka faydaları

Bahattin Kerem Aydın, Fatih Durgut, Ömer Faruk Erkoçak, Mehmet Ali Acar
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey

Objectives: This study aims to evaluate the effect of intraarticular tranexamic acid (TA) administration on the amount of blood in the drains, the amount of blood transfusion, length of hospital stay, and the total cost in total knee arthroplasty (TKA) patients.
Patients and methods: The study included a total of 118 patients (24 males, 94 females; mean age 67.0 years, range 52 to 81 years) who underwent primary unilateral TKA surgery. Patients were divided into two groups as 58 patients who were performed intra-articular injection of 2 g TA after closure of articular capsule (TA group; 10 males, 48 females, mean age 65.6 years; range 55 to 80 years) and 60 patients who were not performed any intra-articular injection (non-TA group; 14 males, 46 females; mean age 68.3 years; range 52 to 81 years). The maximum difference between pre- and postoperative hemoglobin levels, the amount of blood in the drains, the amount of blood transfusion, length of hospital stay, and cost of each patient were recorded.
Results: The mean difference between pre- and postoperative hemoglobin levels were higher in the non-TA group (1.7 g/dL vs 2.6 g/dL, p<0.05). The mean amounts of blood in drains (327.5 mL vs 800.0 mL, p<0.05), the amounts of blood transfusions (0 units vs 10 units, p<0.05), the mean lengths of hospital stay (4.03 days vs 4.53 days, p<0.05), and the hospital costs (1,935.26 United States dollars vs 1,959.64 United States dollars, p<0.05) were lower in TA group.
Conclusion: Administration of intra-articular TA during primary TKA may reduce blood loss and the need for blood transfusion while significantly shortening the postoperative length of hospital stay and reducing the total hospital costs.

Key words: Blood l oss; h ospital c ost; t otal k nee a rthroplasty; tranexamic acid.

Amaç: Bu çalışmada total diz artroplastisi (TDA) hastalarında eklem içi tranekzamik asit (TA) uygulamasının drenlerdeki kan miktarına, kan transfüzyonu miktarına, hastanede kalış süresine ve toplam maliyete etkisi değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya TDA cerrahisi uygulanan toplam 118 hasta dahil edildi (24 erkek, 94 kadın; ort. yaş 67.0; dağılım 52-81 yıl). Hastalar eklem kapsülünün kapatılmasının ardından eklem içi 2 g TA uygulanan 58 hasta (TA grubu; 10 erkek, 48 kadın ort. yaş 65.6; dağılım 55-80 yıl) ve herhangi bir eklem içi enjeksiyon uygulanmayan 60 hasta (TA’sız grup; 14 erkek, 46 kadın; ort. yaş 68.3; dağılım 52-81 yıl) olarak iki gruba ayrıldı. Her hastanın ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin düzeyleri arasındaki maksimum farklılık, drenlerdeki kan miktarı, kan transfüzyonu miktarı, hastanede kalış süresi ve maliyeti kaydedildi.
Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin düzeylerindeki ortalama farklılık TA’sız grupta daha yüksek idi (1.7 g/dL’ye karşın 2.6 g/dL, p<0.05). Drenlerdeki ortalama kan miktarları (327.5 mL’ye karşın 800.0 mL, p<0.05), kan transfüzyonu miktarları (0 üniteye karşın 10 ünite, p<0.05), ortalama hastanede kalış süreleri (4.03 güne karşın 4.53 gün, p<0.05) ve hastane maliyetleri (1.935,26 Amerika Birleşik Devletleri dolarına karşın 1.959,64 Amerika Birleşik Devletleri doları, p<0.05) TA grubunda daha düşük idi.
Sonuç: Primer TDA sırasında eklem içi TA uygulaması kan kaybını ve kan transfüzyonu gereksinimini azaltırken ameliyat sonrası hastanede kalış sürelerini kısaltıp toplam hastane maliyetlerini anlamlı şekilde azaltabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kan k aybı; h astane m aliyeti; t otal d iz artroplastisi; tranekzamik asit.

Aydın B K, Durgut F, Erkoçak Ö F, Acar M A. Other benefits of intra-articular injection of tranexamic acid in primary total knee arthroplasty apart from reducing blood transfusion rates. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):25-29