Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 19-24
« Go Back
Pregabalin does not affect fracture healing adversely
Pregabalin kırık iyileşmesini olumsuz etkilemez

Nizamettin Koçkara1, Hakan Sofu1, Ahmet Issin1, Mehmet Çetinkaya2, Mahir Tayfur3, Bahadır Süleyman4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Mengücekgazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

3Department of Pathology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

4Department of Pharmacology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

Objectives: This study aims to assess the radiographic, histological, and biomechanical effects of pregabalin on fracture healing in a rat model of femur fracture. Materials and methods: A total of 32 female Wistar- Albino rats (mean age 12±1 weeks; mean body weight 236±12 grams) were randomized into four groups with eight rats in each group. Groups A and B were the control groups whereas C and D were the treatment groups. Drugs were delivered by oral gavage. Radiographic, histological and biomechanical evaluations were performed after sacrificing the rats in groups A and C on 15th postoperative day and the rats in groups B and D on 30th postoperative day.
Results: Although radiographic results were better in groups A and B than groups C and D at the end of 15th day, no significant difference was detected at the end of 30th day. No statistically significant differences were observed between the groups on 15th a nd 3 0th days in terms of histological or biomechanical evaluation.
Conclusion: Administration of pregabalin did not affect fracture healing process adversely in rats.

Key words: Fracture healing; pharmaceutical preparations; pregabalin; rat model.

Amaç: Bu çalışmada sıçan femur kırığı modelinde pregabalinin kırık iyileşmesi üzerindeki radyolojik, histolojik ve biyomekanik etkileri değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Toplam 32 dişi Wistar- Albino sıçan (ort. yaş 12±1 hafta; ort. vücut ağırlığı 236±12 gram) her grupta sekiz sıçan olmak üzere dört gruba randomize edildi. Grup A ve B kontrol grupları iken grup C ve D tedavi grupları idi. İlaçlar oral gavaj yoluyla verildi. Grup A ve C’deki sıçanlar ameliyat sonrası 15. günde, grup B ve D’deki sıçanlar ameliyat sonrası 30. günde sakrifiye edildikten sonra radyolojik, histolojik ve biyomekanik değerlendirmeler yapıldı.
Bulgular: On beşinci gün sonunda grup A ve B’deki radyolojik sonuçlar grup C ve D’den daha iyi olmasına rağmen, 30. gün sonunda anlamlı farklılık saptanmadı. Histolojik ve biyomekanik değerlendirme açısından 15. ve 30. günlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.
Sonuç: Pregabalin uygulanması sıçanlarda kırık iyileşmesi sürecini olumsuz etkilemedi.

Anahtar kelimeler: Kırık iyileşmesi; farmasötik müstahzarlar; pregabalin; sıçan modeli.

Koçkara N, Sofu H, Issin A, Çetinkaya M, Tayfur M, Süleyman B. Pregabalin does not affect fracture healing adversely. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):19-24