Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 1 • 2017: 7-12
« Go Back
Comparison of non-compression and compression interlocking intramedullary nailing in rabbit femoral shaft osteotomy model
Tavşan femur cisim osteotomisi modelinde kompresyonsuz ve kompresyonlu kilitli intramedüller çivilemenin karşılaştırılması

Mehmet Emre Baki1, Cengiz Aldemir2, Fatih Duygun2, Ali Doğan2, Gökçen Kerimoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

3Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon Turkey

Objectives: This study aims to compare non-compression and compression intramedullary nailing in an experimental femoral shaft osteotomy model in terms of radiological, histological, and biomechanical aspects. Materials and methods: Twenty-four white New Zealand rabbits (average weight 4.3 kg; range 4 to 4.8 kg) were divided into three groups. A right femoral osteotomy was performed in all rabbits and all femurs were fixed with titanium compression interlocking intramedullary nail. After locking of nails, no compression was performed in group 1 while 0.5 mm and 1 mm compressions were performed in group 2 and 3, respectively. All rabbits were sacrificed four weeks after operation. Fracture sites were examined histologically and radiologically. Finite element analyses were performed.
Results: Radiological scores of groups 2 and 3 were significantly higher than group 1. There was no significant difference between groups 2 and 3 radiologically. Best histological scores were achieved in group 2. According to finite element analyses, osteotomy site in group 2 was exposed to 1240 N of load and 34.5 MPa of mean stress.
Conclusion: Compression interlocking intramedullary nailing provides faster fracture healing than non-compression interlocking intramedullary nailing. Best histological fracture healing scores were obtained with 0.5 mm compression performed at the fracture site.

Key words: Femoral fracture; finite element analysis; intramedullary nail.

Amaç: Bu çalışmada deneysel femur cisim osteotomisi modelinde kompresyonsuz ve kompresyonlu intramedüller çivileme radyolojik, histopatolojik ve biyomekanik açıdan karşılaştırıldı. Gereç ve yöntemler: Yirmi dört beyaz Yeni Zelanda tavşanı (ort. ağırlık 4.3 kg; dağılım 4-4.8 kg) üç gruba ayrıldı. Bütün tavşanlara sağ femur osteotomisi uygulandı ve tüm femurlar titanyum kompresyonlu kilitli intramedüller çivi ile tespit edildi. Çivilerin kilitlenmesinden sonra grup 1’e kompresyon uygulanmazken grup 2 ve 3’e sırasıyla 0.5 mm ve 1 mm kompresyon uygulandı. Cerrahiden dört hafta sonra bütün tavşanlar sakrifiye edildi. Kırık bölgesi histolojik ve radyolojik olarak incelendi. Sonlu eleman analizleri uygulandı.
Bulgular: Grup 2 ve 3’ün radyolojik skorları grup 1’e kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti. Grup 2 ve 3 arasında radyolojik olarak anlamlı farklılık yoktu. En iyi histolojik skorlar grup 2’de elde edildi. Sonlu eleman analizlerine göre grup 2’de osteotomi bölgesi 1240 N yüke ve 34.5 MPa ortalama basınca maruz kalmıştı.
Sonuç: Kompresyonlu kilitli intramedüller çivileme, kompresyonsuz kilitli intramedüller çivilemeden daha hızlı kırık iyileşmesi sağladı. Histolojik olarak en iyi kırık iyileşmesi skorları kırık bölgesine uygulanan 0.5 mm kompresyon ile elde edildi.

Anahtar kelimeler: Femur kırığı; sonlu eleman analizi; intramedüller çivi.

Baki M E, Aldemir C, Duygun F, Doğan A, Kerimoğlu G. Comparison of non-compression and compression interlocking intramedullary nailing in rabbit femoral shaft osteotomy model. Joint Dis Rel Surg 2017; 28(1):7-12